WHITE CARRARA MARBLE  Praying Christ  The Pieta  Sarasota, Florida  Madonna Della Strada  6' White Carrara Marble  St. Clement Catholic Church  St. Louis, Missouri  © Copyright Catholic Supply of St. Louis, Inc.  All Rights Reserved
WHITE CARRARA MARBLE Praying Christ The Pieta Sarasota, Florida Madonna Della Strada 6' White Carrara Marble St. Clement Catholic Church St. Louis, Missouri © Copyright Catholic Supply of St. Louis, Inc. All Rights Reserved